Skip to main content

De mogelijke opties

Slim verzekeren is een kwestie van optimaal verzekeren. Een arbeidsongevallenverzekering is immers geen blanco cheque die alles dekt. Wees daarom als zaakvoerder alert voor volgende aandachtspunten !

Bekijk onze expertise

Samenwonende partner

Bij overlijden keert de arbeidsongevallenverzekering in eerste plaats uit aan de echtgeno(o)t(e). Bij gebrek hieraan zal worden uitgekeerd aan uw “wettelijke erfgenamen” zoals kinderen, ouders, broers, zussen, …

Opgelet! Voor ongehuwde werknemers blijft de samenwonende partner dus in de kou staan ! Gelet op de samenlevingsvormen in onze huidige maatschappij kiezen de meeste bedrijven voor de aanvullende waarborg “samenwonende partner” waardoor een modernere begunstigingsclausule geldt die de wettelijke of feitelijke partner wel als begunstigde toelaat.

Excedent

Werknemers die meer verdienen dan het wettelijk loonplafond, kunnen voor de nodige verrassingen komen te staan bij een arbeidsongeval.

Jaarlijks wordt het wettelijk maximum van de uitkeringen in een wettelijke verplichte arbeidsongevallenpolis bepaald (anno 2024 – € 54.743,48). Voor werknemers met een hoger bruto jaarloon wordt de tussenkomst dus berekend op het (veel) lagere loonplafond waardoor de terugval erg hard kan zijn. Vaak zijn de beter-verdienende werknemers ook de beste krachten waardoor dit ook voor de werkgever erg zuur is.

Wil u dit vermijden, activeer dan als werkgever deze waarborg-uitbreiding waardoor de arbeidsongevallen-verzekeraar steeds zal vergoeden op basis van het werkelijke loon.

Privéleven

Deze extra waarborg verzekert de werknemers tegen een ongeval VOOR én NA hun beroepsactiviteit. Op het eerste zicht lijkt dit misschien overbodig, maar onze ervaring leert dat deze uitbreiding heel wat discussies bij schade vermijdt. En een oplossing biedt voor nogal wat grijze zones zoals :

Thuiswerk

Werknemers die (regelmatig of sporadisch) thuiswerken zijn enkel correct verzekerd indien deze optie “privé leven” in de polis werd opgenomen.

Sport-, culturele of sociale manifestaties

De werknemer die het slachtoffer is van een ongeval dat zich voordoet tijdens een sport-, sociale of culturele manifestatie die wordt georganiseerd door de werkgever of op de weg van en naar deze manifestatie, geniet enkel dekking indien deze optie werd voorzien.

Tijdelijke opdrachten in het buitenland

De werknemer die het slachtoffer is van een ongeval dat zich voordoet tijdens een tijdelijke beroepsopdracht in het buitenland geniet enkel dekking 24u/24u indien deze optie werd voorzien.

Gewaarborgd loon na arbeidsongeval

Een werknemer die een ongeval krijgt op het werk of tijdens het woon-werkverkeer, heeft gedurende een eerste periode recht op een gewaarborgd loon dat integraal door de werkgever wordt uitbetaald. (vb. tijdens de eerste maand) Als werkgever recupereert u slechts 90% van deze kosten via de arbeidsongevallenverzekering. En ook de patronale lasten worden niet vergoed. Activeert u deze optie, dan zijn ook deze kosten verzekerd en recupereerbaar voor het bedrijf.

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.