Skip to main content

De wettelijke verplichte verzekering

Bekijk onze expertise

Wie is verzekerd?

De arbeidsongevallenverzekering is bedoeld om alle werknemers te beschermen tegen de gevolgen van mogelijke ongevallen tijdens hun werk of op de weg van en naar het werk. Alle categorieën van werknemers kunnen opgenomen worden: bedienden, arbeiders, studenten, medewerkers met een leercontract (IBO), tijdelijke werkkrachten, …

Wanneer komt de verzekering tussen?

Op het werk

Alle ongevallen die tijdens het werk plaatsvinden en die een lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Een ongeval wordt gedefinieerd als een plotselinge gebeurtenis met één of meerdere uitwendige oorzaken.

Op weg van en naar het werk

Het gaat om het ‘normale’ traject dat de werknemer aflegt tussen thuis en werk. Wijkt hij onderweg licht af van dat gebruikelijke traject (vb. de kinderen naar school brengen voor het werk en ophalen na het werk), dan wordt er nog altijd van uitgegaan dat hij op weg is naar het werk. Gaat het om een iets grotere afwijking van de normale weg (vb. een boodschap die onmogelijk op een ander moment kan), dan moet hij kunnen aantonen dat die omweg gerechtvaardigd was.

Wat vergoedt de verzekeraar?

Medische onkosten van de werknemer

De medische kosten volgens officieel barema ziekte- en invaliditeitsverzekering, verplaatsingsonkosten (vb. openbaar vervoer, ziekenvervoer, …) en prothesekosten.

Arbeidsongeschiktheid van de werknemer

De vergoeding voor het loonverlies wordt berekend aan de hand van het loon dat het slachtoffer heeft verdiend gedurende 365 dagen vóór het ongeval. Voor de ontbrekende arbeidsdagen wordt een gemiddeld dagloon berekend. Het loon dat zo wordt verkregen, wordt jaarlijks afgetopt op een wettelijk maximumbedrag (anno 2024 – € 54.743,48).

Voor het loongedeelte boven dit bedrag ontvangt het slachtoffer dus geen vergoeding. Wil u het werkelijke loon (niet geplafonneerd) beschermen, dan is een verzekering gewaarborgd inkomen (excedent) aan de orde.

Voor de bepaling van de tussenkomst wordt er een onderscheid gemaakt tussen:

  • Tijdelijke arbeidsgeschiktheid (letsels zullen nog genezen)
    Het gaat om een schadevergoeding die de verzekeraar betaalt wanneer de werknemer na een arbeidsongeval niet kan werken.
  • Blijvende arbeidsongeschiktheid
    De schadevergoeding is een vervangingsinkomen. Dit wil zeggen dat de verzekeraar maandelijks een som geld stort maximaal tot aan de wettelijke pensioenleeftijd. De schadevergoeding wordt berekend op basis van het verzekerde loon en de vastgestelde graad van arbeidsongeschiktheid.
  • Vergoeding wegens noodzakelijke hulp van derden
    Als slachtoffer van een arbeidsongeval kan u een aantal alledaagse taken (schoonmaken, trappenlopen,…) niet meer zelfstandig uitvoeren. De arbeidsongevallenverzekering zorgt voor een extra vergoeding waarmee de noodzakelijke externe hulp kan worden betaald.

Overlijden van de werknemer

De betaling van de begrafeniskosten en de uitkering van een “rente” aan de rechthebbenden (partners, kinderen, ouders of broers en zussen, naargelang de gezinssituatie). Deze “rente” is een bedrag dat wordt berekend in functie van het loon van de overleden werknemer.

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.