Skip to main content

Droneverzekering

In 2016 werd wetgeving gestemd om de verdere ontwikkeling van de drone-economie te faciliteren en de veiligheid ‘in het luchtruim’ te garanderen. Deze wetgeving verplicht dronebestuurders om zich passend te verzekeren.

Bekijk onze expertise

Van drones wordt véél verwacht. In de nabije toekomst maar ook vandaag komen we ze steeds vaker en in de meest uiteenlopende contexten tegen. Als tijdverdrijf voor hobbyisten, maar ook in bedrijfscontext.
Drones zijn niet enkel ‘HOT’. Ze zijn ook vandaag al zeer aanwezig en relevant in ons maatschappelijk en economisch weefsel.

Ontdek hier enkele frappante cijfers !

 1. er momenteel reeds 3 miljoen drones wereldwijd rondvliegen en dat dit er snel meer dan 7,2 miljoen zullen zijn ?
 2. men voorspelt dat drones binnen de 5 jaar dezelfde impact op de samenleving zullen hebben als gsm’s ?
 3. verzekeraars drones inschakelen voor schade-expertises ?
 4. internetwinkel Amazon wil starten met het per drone uitleveren van pakketjes ?
 5. bazooka’s en zelfs roofvogels worden ingezet om drones te onderscheppen ?

Het is dan ook logisch dat voor drones een specifiek wettelijk kader werd uitgewerkt dat duidelijkheid schept inzake rechten en plichten van alle betrokkenen in deze sector. Vrijheid van ondernemen brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Een ongeluk is echter snel gebeurd en vergissen is menselijk, en dus groeide ook de vraag naar passende verzekeringsoplossingen. Sinds 2016 geldt bovendien de wettelijke plicht voor dronebestuurders om een passende verzekeringsdekking te voorzien.

Risico’s t.o.v. derden en goederen op de grond

Stel dat uw drone door een bestuursfout iemand lichamelijke letsels bezorgt of schade berokkent aan iemands huis ? Hieronder enkele sprekende beelden uit de toelichtingsnota van de FOD Mobiliteit & Transport.

 

Risico’s tov bemande toestellen in vlucht

Het luchtruim wordt steeds drukker gebruikt. Voeg daar nog een groeiend aantal drones aan toe en u begrijpt dat goede afspraken simpelweg noodzakelijk zijn. De impact van een drone op een vliegtuig (motor) of helikopter in volle vlucht is desastreus. Hieronder opnieuw een sprekend beeld uit de presentatie door FOD mobiliteit & Transport.

Algemeen geldende regels

Er zijn ook enkele basisregels die altijd gelden, ongeacht de risicoklasse van uw drone(gebruik). Deze 4 basisregels zijn wat ons betreft redelijk evident :

 1. Volgende dronevluchten zijn verboden :
  1. in gecontroleerde zones / gereglementeerde zones / in de buurt van luchthavens of heliports
  2. boven gevoelige industriële installaties (vb. kerncentrales, raffinaderijen,…)
  3. boven gevangenissen
 2. U dient steeds zicht te houden op uw drone
 3. U respecteert op ieder moment de persoonlijke levenssfeer van anderen
 4. U beschikt over de vereiste verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

3 soorten gebruik

In de wetgeving worden de verantwoordelijkheden lastens dronebestuurders opgebouwd naarmate het gebruik van de drone en/of de kenmerken van de drone een hoger risico inhouden. Concreet onderscheidt de wetgever 3 risicoklassen (Recreatief | Laag | Matig of Verhoogd) die we hieronder ook telkens in detail toelichten. De belangrijkste spelregels worden hieronder alvast helder gevisualiseerd in een handige infographic (download hem hier) !

Wat valt onder ‘Recreatief gebruik’

Het zuiver recreatief gebruik van een drone wordt door onze partnermaatschappijen altijd en zonder bijpremie gedekt in uw verzekering BA Privé Leven (familiale). Bij onze partner Baloise mogen drones zelfs tot 5 kg wegen. Elk ander gebruik van een drone is niet gedekt in deze verzekering.

Wat wordt beschouwd als ‘Laag risico (Klasse 2)’

Vindt u een recreatieve drone net iets te licht ? Of wil u iets hoger vliegen? Dan gelden bovenop de algemeen geldende regels (zie hoger) volgende bepalingen :

 • De drone heeft een maximale massa kleiner dan 5 kg
 • De drone vliegt minstens 50 meter buiten bevolkte zones
 • De vlieghoogte is beperkt tot max 45 meter
 • De drone werd officieel geregistreerd bij het DGKL (Directoraat Generaal voor Lucht Vaart)
 • U bent als bestuurder 16 jaar of ouder en behaalde een geldig bevoegdheidsattest. Dit attest wordt uitgereikt door het DGLV wanneer u slaagt voor een theoretisch opleiding met praktijktest die wordt afgenomen door een erkend examinator.

De kost van zo’n opleiding wordt geschat op zo’n € 750.

Bekijk deze handige infographic !

Wat wordt als ‘Verhoogd risico (Klasse 1A)’ ingeschaald

Weegt uw drone zwaarder dan 5 kg? Of wil u hoger vliegen dan 45 meter ? Of eventueel lager, maar wel boven bevolkte zones (vb. dorpskern) ? Dan moet u voldoen aan de algemene bepalingen (zie hoger), maar ook aan de strenge regels van klasse 1 :

 • De drone heeft een maximale massa kleiner dan 150 kg
 • De vlieghoogte is beperkt tot max 90 meter
 • De drone werd officieel geregistreerd bij het DGKL (Directoraat Generaal voor Lucht Vaart)
 • U bent als bestuurder 18 jaar of ouder en bent in het bezit van
  • een medisch certificaat LAPL
  • een geldig bevoegdheidsattest. Dit attest wordt uitgereikt door het DGLV wanneer je slaagt voor een theoretisch opleiding met praktijktest die wordt afgenomen door een erkend examinator.
 • Elke dronevlucht wordt geregistreerd. Voor vluchten met een ‘matig risico’ is een aanmelding bij het DGVL vereist (die deze aanmelding formeel bevestigt). Valt een vlucht onder ‘verhoogd risico’, dan moet expliciete toestemming worden gevraagd aan het GDVL dat daarvoor onder meer een conformiteitsattest van de drone vereist.

De kost van zo’n opleiding wordt geschat op zo’n € 2.500.

Of een vlucht wordt gecategoriseerd onder klasse 1B (matig risico) dan wel onder klasse 1A (verhoogd risico) heeft vooral te maken met de nabijheid van dichtbevolkte zone’s (vb. boven een mensenmassa). Vluchten boven gecontroleerd luchtruim kunnen enkel mits akkoord van DGLV maar vallen altijd onder klasse 1A. Dit wordt ook helder samengevat in deze handige infographic !

Verzekeringstechnisch

De wetgever stelt ondubbelzinnig dat elke dronebestuurder zich passend moet verzekeren tegen burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden. Afhankelijk van het type drone en beoogde dronegebruik is dergelijke dekking ofwel erg eenvoudig te verkrijgen of moet een complexer verzekeringstraject worden doorlopen.

Zuiver recreatief gebruik

Het zuiver recreatief gebruik van een drone wordt door onze partner-maatschappijen altijd en zonder bijpremie gedekt in uw verzekering BA Privé leven (familiale). Bij onze partner Baloise mogen drones zelfs tot 5 kg wegen.  Elk ander gebruik van een drone is niet gedekt in deze verzekering.

Laag risico (Klasse 2)

Voor dronegebruik dat onder klasse 2 valt bieden verschillende verzekeraars een oplossing aan als uitbreiding op/in een andere polis :

 • Aansprakelijkheidsrisico (BA)

Dit is verzekerbaar als optionele uitbreiding in een polis ‘BA Uitbating’. Zo’n polis ‘BA Uitbating’ is nog het best te omschrijven als een soort van ‘familiale in een professionele context’.  Een gewone particulier heeft bijgevolg géén toegang tot deze verzekeringsformules. Onze partner Baloise dekt in haar polis BA Privé-Leven (familiale) het zuiver prive-gebruik door particulieren van drones tot 5 kg !

 • Eigen schade (cfr omnium)

Wil u als dronebestuurder ook een dekking voor eigen schade (zoals een ‘omnium-dekking’ bij autoverzekeringen), dan kan u een optionele uitbreiding activeren in uw verzekering ‘Machinebreuk’  of Alle-Risico’s-Electronica. Ook deze dekking is dus niet toegankelijk voor particulieren.

Hieronder een erg beknopte vergelijking van enkele basiskenmerken van deze formules bij onze partners VIVIUM en BALOISE. In dit voorbeeld werd gerekend met een drone met een nieuwwaarde van € 5.000.

VIVIUMBALOISE
PRIVEGEBRUIKPROFESSIONEEL GEBRUIKPRIVEGEBRUIKPROFESSIONEEL GEBRUIK
BA Drone
(jaarpremie)
€ 177,53€ 355,03Drone tot 5 kg gratis gedekt in familiale !€ 218,50
Machinebreuk of Alle-Risico-Electronica
(jaarpremie)
€ 412,12
(tariefvoet is 75°/°° van nieuwwaarde met min. € 350 netto)

Vaste vrijstelling bij schade van € 250
€ 164,85
(tariefvoet is 20°/°° van nieuwwaarde met min. € 150 netto)

10% vrijstelling bij schade met min. € 350

Matig Risico (Klasse 1B)

Voor dronegebruik dat onder klasse 1B – Matig risico valt biedt Baloise aan totaalklanten zowel een oplossing voor het aansprakelijkheidsrisico (uitbreiding in de polis BA Uitbating) als voor de eigen-kosten (via de uitbreiding in een polis Alle-Risico’s-Electronica.

De voorwaarde dat het om een totaalklant gaat wordt wel striktgesteld.

Hoog risico (Klasse 1A)

Voor dronegebruik dat als ‘Hoog risico’ wordt ingeschaald zijn specialistische oplossingen op maat vereist, veelal bij nichespelers en mits strikte acceptatie.

Bekijk onze andere oplossingen en diensten voor individuen :  verzekerensparenvermogen

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.