Skip to main content

Wet Verwilghen

Algemeen

In het domein van hospitalisatieverzekeringen werd het landschap grondig veranderd in de loop van 2007 met de intrede van de zogenaamde “Wet Verwilghen” (10/08/2007). Deze voert een reeks strikte beschermingsmaatregelen in voor mensen die aangesloten zijn in een aanvullende ziektekosten-verzekering, zowel privé-contracten als collectieve verzekeringen via de werkgever. Deze wet werd bijgestuurd en aangevuld in de Wijzigingswet van 17/06/2009.

In wat volgt benadrukken we de belangrijkste elementen voor u als WERKGEVER.

Bekijk onze expertise

Belangrijkste bepalingen

 

Informatieplicht mbt tarief

Werknemers die het voordeel van een collectieve hospitalisatieverzekering genieten, lopen enkele belangrijke risico’s…vaak zonder dat zij hiervan op de hoogte zijn. Een van deze nadelen is dat zij bij het verlies van de collectieve dekking (vb. bij pensionering, bij uit-dienst,…) de bestaande hospitalisatieverzekering kunnen verderzetten (met of zonder nieuwe medische formaliteiten) aan het leeftijdsgebonden tarief op dat ogenblik!

Omdat de leeftijdsgebonden premies op oudere leeftijd vandaag de dag al zéér hoog zijn, en zelfs de meest optimistische toekomstverwachtingen aangeven dat deze tendens zich de komende jaren nog verder zal versterken, legt de wetgever bedrijven een informatieplicht op.

U dient uw werknemer dus te informeren over het feit dat hij/zij bij het verlies van de collectieve dekking van de hospitalisatieverzekering, de bestaande verzekeringswaarborgen slechts kunnen verderzetten aan het dan geldende tarief op basis van de leeftijd op dat ogenblik.

Werkgevers moeten hun werknemers ook melden dat zij zich hiertegen kunnen verzekeren. Zo is er de formule AG Care Vision (AG Insurance) die een leeftijdsklik biedt. Ook enkele andere verzekeraars bieden oplossingen, maar zijn veel kleinere spelers op deze niche-markt.

OPGELET: indien u in geval van betwisting niet kan bewijzen dat u uw werknemer heeft geïnformeerd over bovenstaande, dan bent u als werkgever verantwoordelijk voor het premieverschil! U zal dus zolang de ex-werknemer leeft het premieverschil moeten bijpassen (verschil tussen ‘premie o.b.v. leeftijd van voortzetting’ en ‘premie o.b.v. toetreding tot de collectieve verzekering’).

Hoe informeren?

Om te voldoen aan deze informatieplicht richting nieuwe werknemers, kan u best een specifieke paragraaf opnemen in de arbeidsovereenkomst. Deze wordt immers verplicht ondertekend door de werknemer, en zo beschikt u als werkgever over een sluitend bewijs.

Om ook bewijs te hebben dat u uw huidige werknemers correct informeerde, kan u dezelfde paragraaf best als aanhangsel aan de arbeidsovereenkomst laten ondertekenen. Zo beschikt u ook hier weer over sluitende bewijsstukken.

Een alternatieve oplossing bestaat erin dat u elke werknemer bij aanwerving een offerte bezorgt van een product waarmee de leeftijd wordt vastgeklikt. En de werknemer laat ondertekenen wanneer hij/zij NIET ingaat op dit aanbod. U dient dit stuk dan wel zelf te bewaren.

Informatieplicht mbt individuele verderzetting

De “Wet Verwilghen” legt ook duidelijke spelregels op m.b.t. de individuele verderzetting van een hospitalisatieverzekering wanneer een werknemer het bedrijf verlaat. Immers, in sommige gevallen heeft de aangeslotene recht om zonder nieuwe medische formaliteiten de bestaande waarborgen individueel verder te zetten. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om de ex-werknemer hierover te informeren wanneer hij/zij de collectieve toezegging verlaat.

Het niet-naleven van deze regels leidt tot ernstige aansprakelijkheden van de werkgever, wij raden u dan ook aan om dit luik op te nemen in uw uit-dienst brieven enz. Immers, hier geldt opnieuw dat u als werkgever moet kunnen bewijzen dat u de ex-werknemer informeerde !

Concreet

[1] Wanneer een werknemer de hospitalisatieverzekering verlaat, moet deze binnen de 30 dagen door de werkgever ingelicht worden over zijn/haar recht om de hospitalisatieverzekering individueel verder te zetten. Indien hij/zij kan aantonen dat er gedurende meer dan 2 jaar voorafgaand aan het verlies van de collectieve dekking, onafgebroken verzekeringsdekking was bij een of meerdere privé-verzekeraars, dan kan deze individuele verderzetting zonder medische formaliteiten. De bewijslast hiervoor ligt bij de aangeslotene.

[2] De betrokken aangeslotene heeft vervolgens 30 dagen tijd om een aanvraag tot opmaak van een concreet voorstel in te dienen.

[3] Zodra hij/zij binnen deze termijn een voorstel tot individuele verderzetting aanvraagt, start een termijn van 15 dagen waarbinnen de verzekeraar een voorstel moet opmaken.

[4] Na ontvangst van het voorstel heeft de aangeslotene opnieuw 30 dagen de tijd om te beslissen om al dan niet in te gaan op het voorstel.

OPGELET: Gedurende heel deze periode is de aangeslotene onverminderd verzekerd!

Hoe informeren?

Laat een werknemer die de collectieve dekking van de hospitalisatieverzekering verliest ondertekenen dat hij door u werd geïnformeerd over het recht op individuele verderzetting van deze waarborgen.

Adviseer uw werknemers om altijd een aanvraag tot individuele verderzetting in te dienen. Dat versterkt uw bewijsvoering in geval van discussies over punt (1).

Vraag telkens volgende 2 offertes:

  • individuele verderzetting
  • individuele verderzetting in een aanvullend contract waarin de leeftijd wordt vastgeklikt indien de aangeslotene bij de nieuwe werkgever opnieuw een hospitalisatieverzekering geniet.

Gerelateerde pagina’s

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.