Skip to main content

Marktvergelijking sociaal luik

Wie een RIZIV VAP(Z) of SOCIAAL VAP(Z) onderschrijft, bouwt niet alleen een aanvullend pensioen op.  Maar geniet ook van een reeks “sociale waarborgen” die zonder medische formaliteiten worden toegekend door de verzekeraar.

Elke situatie is anders en ook elke verzekeraar legt een eigen accent. Daarom is het belangrijk uw partner goed te kiezen. Wij hebben voor u onze 5 voorkeurpartners in deze tak vergeleken en vatten onze bevindingen hieronder samen.

bekijk onze expertise
ViviumBaloiseAXA BelgiumAllianzAG Insurance
Gewaarborgd inkomen bij arbeidsongeschiktheid********

****

***
Overlijdensdekking****0**********
Pensioenfinanciering bij arbeidsongeschiktheid***************
Uitkering bij moederschapsrust**************
Tussenkomst bij diagnose van ‘ernstige ziekte’****0****0***
Mogelijkheid tot vastgoedfinancieringJaJaJaJaJa

Geprikkeld door bovenstaande tabel ? Bekijk hieronder de waarborgen in detail per verzekeraar.

De vijf solidariteitsstelsels in detail

Solidariteitsstelsel VIVIUM

 1. Financiering van de pensioenopbouw bij volledige invaliditeit (vanaf 2de jaar arbeidsongeschiktheid).
 2. Uitkering bij moederschapsrust zodra de polis langer dan 1 jaar loopt : 15% van de pensioenbijdrage wordt in het spaarcontract gestort.  Daarnaast wordt eenmalig € 100 per pasgeborene uitbetaald op rekening van de moeder.
 3. Gewaarborgd inkomen gedurende max 12 maanden bij volledige arbeidsongeschiktheid na een eigenrisicotermijn van 3 maanden, De uitgekeerde rente bedraagt 4x de laatste pensioenbijdrage, begrensd tot € 12.000.  Deze dekking vangt aan op 1/1 van het jaar volgend op de start van de polis.
 4. Forfaitaire uitkering bij ernstige ziekte : 1 maal de pensioenbijdrage.
 5. Overlijdensdekking : bij overlijden wordt gedurende 10 jaar een overlevingsrente uitbetaald aan de begunstigde.  De hoogte van deze rente wordt afgetopt op € 20.000 per jaar en varieert afhankelijk van de leeftijd van de aangeslotene op het moment van overlijden.  (minimaal 1x de pensioenbijdrag tot maximaal 4x de pensioenbijdrage)  Deze dekking vangt aan voor overlijden door ziekte op 1/1 van het 2de jaar volgend op de start van de polis.  Bij overlijden door ongeval is dat al 1 jaar vroeger.

Klik hier om het solidariteitsstelsel van VIVIUM te bekijken

Solidariteitsstelsel BALOISE

 1. Tussenkomst in pensioenopbouw tijdens het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid van 25% of hoger.  De tussenkomst start na een eigenrisicotermijn van 1 op voorwaarde dat de verzekerde ook een riziv-uitkering geniet. Vanaf 60j wordt enkel ongeval als oorzaak nog gedekt, voordien is dat zowel ziekte als ongeval. De tussenkomst bedraagt de gemiddelde pensioenpremie van de voorgaande 3 kalenderjaren  x de arbeidsongeschiktheidsgraad.  Vanaf 67% arbeidsongeschiktheidsgraad wordt dit gelijkgesteld aan 100%
 2. Tussenkomst in pensioenopbouw vanaf het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid van 25% of hoger.  De tussenkomst start na een eigenrisicotermijn van 1 op voorwaarde dat de verzekerde ook een riziv-uitkering geniet. De tussenkomst bedraagt de gemiddelde pensioenpremie van de voorgaande 3 kalenderjaren  x de arbeidsongeschiktheidsgraad.  Vanaf 67% arbeidsongeschiktheidsgraad wordt dit gelijkgesteld aan 100%.
 3. Pensioenfinanciering bij moederschapsrust zodra de polis langer dan 1j loopt :15% van de gemiddelde premie van de voorgaande 3 kalenderjaren.
 4. Gewaarborgd inkomen gedurende max 1 jaar bij volledige arbeidsongeschiktheid en na een eigenrisicotermijn van 1 maand : 5x de gemiddelde premie van de voorgaande 3 kalenderjaren (begrensd tot max. € 25.000 op jaarbasis).  Vanaf 60j wordt enkel ongeval als oorzaak nog gedekt, voordien is dat zowel ziekte als ongeval.

Klik hier om het solidariteitsstelsel van Baloise te bekijken

Solidariteitsstelsel AXA

 1. Premieverderzetting tijdens periodes van inactiviteit die wordt vergoed door de Mutualiteit (arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, moederschapsrust) of door de Sociale Verzekeringskas (failliet).
 2. Uitkering bij moederschapsrust : 25% van de pensioenbijdrage wordt in het spaarcontract gestort.  Daarnaast wordt eenmalig € 100 uitbetaald op rekening van de moeder.
 3. Gewaarborgd inkomen gedurende max 1 jaar bij totale arbeidsongeschiktheid : 6 maal de pensioenpremie, met een max. van € 1.100 per maand.  Tijdens de eerste 3j van het contract wordt een minimum maandrente voorzien van € 750
 4. Overlijdensverzekering (kapitaal uitgekeerd ovv een jaarlijkse rente) : reserves met minimum van 15 x de jaarlijkse bijdragen + 50% extra bij overlijden door ongeval (begrensd tot € 200.000).
 5. Bij diagnose van een van de ‘zware ziektes’ uit een nominatieve lijst (vb. kanker, diabetes,…) : Forfaitaire vergoeding van € 750 per maand gedurende 6 maanden
 6. Uitkering 3 maanden na de diagnose van een ‘ernstige ziekte’ uit een uitgebreide nominatieve lijst (o.a. kanker, Multiple Sclerose (MS), Parkinson, Hodgkin, Alzheimer, Leukemie,…)  : een forfaitaire uitkering van 1x de pensioenbijdrage.

Klik hier om het solidariteitsselsel van AXA te bekijken

Solidariteitsstelsel ALLIANZ

! Allianz biedt haar ‘sociaal VAPZ’ uitsluitend aan binnen het kader van RIZIV-contracten voor (para-)medische beroepen 

 1. Pensioenfinanciering bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval : max. 90% van de laatste riziv-toelage en volgens arbeidsongeschiktheidsgraad en duurtijd van de arbeidsongeschiktheid.
 2. Pensioenfinanciering bij effectief opgenomen moederschapsrust gedurende max. 8 weken : maximaal 13,85% van de laatste riziv-toelage.
 3. Overlijdensdekking : bij overlijden wordt gedurende 10 jaar een overlevingsrente uitbetaald aan de begunstigde.  De hoogte van deze rente wordt varieert afhankelijk van de leeftijd van de aangeslotene op het moment van overlijden.  (minimaal 1x de pensioenbijdrag tot maximaal 4x de pensioenbijdrage)
 4. Gewaarborgd inkomen gedurende maximaal 10 jaar bij blijvende en totale arbeidsongeschiktheid.  De uitkering varieert i.f.v. de leeftijd waarop de aangeslotene arbeidsongeschikt werd (minimaal 50% van de laatste RIZIV-toelage en maximaal 200%).

Klik hier om het solidariteitsstelsel van ALLIANZ te bekijken

Solidariteitsstelsel AG Insurance

 1. Premievrijstelling bij volledige arbeidsongeschiktheid na een eigenrisicotermijn van 1 jaar :  100%  van de pensioenbijdrage  (2% geïndexeerd)
 2. Gewaarborgd inkomen bij volledige arbeidsongeschiktheid na eigenrisicotermijn van 90 dagen : een jaarlijkse rente gelijk aan 4 x de pensioenbijdrage , begrensd tot max. € 12.000 per jaar. Deze rente wordt maximaal 1 jaar uitgekeerd.
 3. Uitkering bij moederschap : 15% van de pensioenbijdrage  wordt in het spaarcontract gestort.  Daarnaast wordt eenmalig € 100 uitbetaald op rekening van de moeder.
 4. Overlijdensdekking : bij overlijden vóór uw 60 jaar, wordt gedurende 10 jaar een overlevingsrente uitbetaald aan de begunstigde.  De hoogte van deze rente wordt afgetopt op € 20.000 per jaar en varieert afhankelijk van de leeftijd van de aangeslotene op het moment van overlijden.  (minimaal 1x de pensioenbijdrage tot maximaal 4x de pensioenbijdrage)
 5. Uitkering 3 maanden na de diagnose van kanker, Multiple Sclerose (MS), Parkinson, Hodgkin, Alzheimer, AIDS of ‘ALS’ vóór uw 60 jaar : een forfaitaire uitkering van 1x de pensioenbijdrage.

Klik hier om het solidariteitsselsel van AG Insurance te bekijken

In welke contracten zit zo’n “Sociaal Luik” vervat ?

Een “sociaal luik” maakt steeds (verplicht) deel uit van volgende contracten :

Had u graag persoonlijk contact? Contacteer ons team.